Zmiany w zasadach udzielania pożyczek z Funduszu Ekonomii Społecznej

Opis: 

Do marca 2020 roku z pożyczek płynnościowych oferowanych dla podmiotów ekonomii społecznej skorzystało blisko 50 spółdzielni pracy, które od roku 2013 zaciągnęły pożyczki na łączną kwotę ponad 8,5 miliona złotych.

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa spowodował jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju instrumentami wsparcia. Towarzyszyła temu jednak obawa, czy skutki przestoju gospodarczego nie wpłyną na możliwość spłaty zobowiązań finansowych zaciąganych przez spółdzielnie.

Odpowiadając na potrzeby środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego podjął jeszcze w marcu decyzję o zmianach w Regulaminie udzielania Pożyczek z Funduszu Ekonomii Społecznej. Decyzja ta umożliwiła Pośrednikom Finansowym (a więc TISE Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach) zastosowanie złagodzonych warunków w stosunku do aktualnych jak i przyszłych pożyczkobiorców.

Pojawiła się m.in. możliwość zastosowania:
• wydłużonej karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
• tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
• dwukrotnego obniżenia oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy - dla pożyczek nowych i już zawartych; w stosunku do pożyczek już zawartych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawierania umowy pożyczki; po upływie okresu 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek, oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, tj. przed uwzględnieniem niniejszych zmian,
• w przypadku kiedy PES będzie miał trudną sytuację finansową wynikającą z sytuacji epidemicznej w kraju, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
• wydłużenia okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020,
• możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start jak i pożyczki rozwojowej, maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Zmiany warunków zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że wg oceny PF pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.

Skorzystaj z mapy, aby sprawdzić która instytucja i na jakich warunkach udziela pożyczek w Twoim regionie.

Error | Mapa wsparcia spółdzielni

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.